پنج ویژگی بزرگ ترین مدیران جهان
 

اغلب اوقات کارفرمایان در ارتباطات خود با کارمندان شان دقت نمی کنند، آن‌ها باید توجه داشته باشند که دقیقاً همان چیزی را از کارمندان‌شان دریافت می کنند که به ایشان می دهند.

وقتی کارمندان شما می دانند که شما به آرای ایشان و به زندگی هایشان توجه دارید، آن گاه احساس ارزشمندی بیشتری می کنند. آن‌ها به نوبه خود، این توجه شما را به فرم یک کارمند اختصاصی جبران می کنند و به شما احترام می گذارند. یک صاحب کسب و کار چه چیزی بیشتر از این می خواهد؟ اکنون، مسأله تنها بر سر اطمینان حاصل کردن از این امر است که شما مشخصه‌ی توجه و تمرکز مورد نیاز برای هدایت کارمندان را کسب کرده اید.

در اینجا پنج ویژگی بزرگ ترین مدیران کسب و کار امروز را ذکر می کنیم.

مردمی باشید
به طور معمول مردم به نحوی باطنی یا قلبی با مدیران همانندسازی می کنند. گفته می شود این امر به خاطر آن است که چنین مردمی باور دارند نوعی احساس ویژه در آن‌ها شکوفا می شود که این پیام را می‌دهد: «مرا انتخاب کن». وقتی به عنوان بخشی از یک جمعیت هدایت می شوید، بسیار بیشتر پذیرفته شده خواهید بود. آن افرادی که «مافوق جمعیت» هستند به منزله‌ی اقلیت نخبه گرا دیده می شوند و ارتباط گرفتن با این دسته از افراد دشوار است.

فروتن باشید
مدیران بزرگ می دانند که هیچ کس، از جمله خود آن‌ها، بهتر یا بدتر از سایرین نیست. هرکس ارزش خاص خودش را دارد و مهارت ها به طور جمعی در آن‌ها حاضر است. مدیران بزرگ طوری مرتبه و موضع خودشان را تعیین می کنند که اگر روزی گروه را ترک کنند، گروه همچون سابق قدرتمند برجا بماند. مدیران بزرگ مقاومت و نیرومندی را در گروه افزایش می دهند. و افراد را از وابستگی به یک فرد خاص می رهانند.

ساده و بی‌تکلف باشید
برای این که یک مدیر بزرگ شوید از ارتباط گرفتن به نحوی که از حد درک و استنباط طرف مقابل‌تان بسیار فراتر باشد، پرهیز کنید و در عوض، در همان سطحی ارتباط را پیش ببرید که سطح فرد مقابل است. این رویکرد تا حدی، شما را به هریک از افراد تیم نزدیک می کند. ارتباط خوب با کارمندانتان می تواند مولفه ای کلیدی در یاری رساندن به رشد کسب و کارتان باشد. وانگهی وقتی با افراد صحبت می کنید به جای اینکه به آن‌ها امر کنید، به نحوی دارید احترام خود را به ایشان می دهید. این کار به نوبه خود، احترام آن‌ها را نسبت به شما جلب می کند.

از افرادتان حمایت کنید
مدیران بزرگ از تیم‌شان دفاع می کنند، از افرادشان پشتیبانی می کنند و به ایشان یاری می رسانند. آن‌ها به خوبی می دانند که مهم ترین کارشان این است که با حمایت از افراد، کار بقیه اعضای تیم را راحت تر کنند. آن‌ها با خوشحالی، بی ارزش ترین کارها را هم انجام می د‌هند، وقتی این کار به پیشرفت موفقیت اهداف تیمی کمک می کند. وقتی نشان می دهید که می خواهید حتی وارد کارهای ساده هم شوید، دارید نشان می دهید که فروتن هستید، و به این معنا، یکی از آن‌ها هستید.

به افراد تیم باور داشته باشید
تلاش برای این که اعضای تیم به شما باور داشته باشند را فراموش کنید. در عوض، کاری کنید افراد تیم به خودشان باور داشته باشند. اجازه دهید بدانند شما باور دارید که آن‌ها می توانند کارشان را به درستی انجام دهند، و می توانند به موفقیت شرکت یاری برسانند، و آن کاری را که درست است انجام خواهند داد. این است آنچه مدیران بزرگ انجام می دهند، و وقتی بتوانند از پس از این کار برآیید، آن‌ها خود به خود به شما باور می آورند.

رویکرد متقابل
اغلب اوقات، کارفرماها متوجه این امر نیستند که وقتی صحبت از کارآیی کارمندان باشد، اغلب همان چیزی را دریافت خواهند کرد که سابقاً به ایشان داده اند. بی‌تردید این اصل مسلم را شنیده اید که برای کسب احترام باید احترام بگذارید؛ این اصل مسلم همچون یک جادو یا شعبده در جهان کسب و کار عمل می کند.

با کارمندان تان طوری رفتار کنید که مایل هستید با شما رفتار شود. خصوصاً وقتی نوبت آن فرا می رسد که بخشی از گروهشان باشید، به آن‌ها احترام بگذارید و به ایشان باور داشته باشید. موقعی که این طور عمل می کنید، هم کار خودتان و هم کار آن‌ها را راه خواهید انداخت.

نویسنده: مایک میکالوویچ
مترجم: سیمین راد
نقل از دنیای اقتصاد

تاریخ ارسال: 1392/07/09
 
 
 
 
 
اخبار ساختمان
 
مقالات علمی
 
نشست خیابان گلستان
 
 
عضویت در خبرنامه
 
 
sitemap.xml